O projekcie

Projekt „Ekonomia Społeczna – nowe możliwości” jest realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie z Bractwem Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2”Wsparcie ekonomii społecznej”, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem projektu jest rozwój sektora ES na terenie powiatu lubelskiego i miasta Lublin poprzez powstanie i funkcjonowanie ,do końca 2011, 1 nowej spółdzielni socjalnej oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne już istniejących.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje powiat lubelski, miasto Lublin, miasto Chełm oraz powiat chełmski. Okres realizacji projektu: 01.04.2010r.-30.09.2011 r.

Strona internetowa współfinansowana ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego