Kryteria uczestnictwa w projekcie

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 1. Zapoznanie się regulaminem uczestnictwa w projekcie pobierz oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego pobierz

  Pobierz Regulamin Projektu:                 plik PDF

  Pobierz Formularz zgłoszeniowy:            plik Microsoft Word     plik PDF


 2. O wstępnym zakwalifikowaniu osoby do udziału w projekcie decyduje data złożenia pełnego i podpisanego/opatrzonego datą kompletu dokumentów (formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa w projekcie, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie.
 3. Potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika Poddziałania 7.2.2.PO KL poprzez złożenie następujących dokumentów:
  • kopii dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu (wydanego przez uprawniony organ), o ile w dowodzie osobistym brak adnotacji o zameldowaniu na terenie powiatu lubelskiego lub miasta Lublin, powiatu chełmskiego, miasta Chełm opatrzonej własnoręcznym podpisem i datą;
  • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, w Chełmie lub Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie potwierdzającego, że osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna

Zasady kwalifikacji Uczestników

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły i jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania 30 osób.
 2. Zgłoszenia do projektu można dostarczać osobiście do biura projektu w Lublinie, telefonicznie, faxem, mailem lub za pomocą poczty tradycyjnej. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie oryginałów wymienionych dokumentów do biura projektu mieszczącego się pod w/w adresem.
 3. Przy kwalifikacji Uczestników brane będą pod uwagę:
  • kompletność i poprawność formalna dokumentów
  • kolejność zgłoszeń
  • wynik rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez doradcę zawodowego/psychologa, który będzie badał motywację potencjalnych uczestników projektu a także predyspozycje do prowadzenia działalności w sektorze ES
  • wskaźniki realizacji celów projektu
  • kwalifikowalność osób ze względu na wskaźniki realizacji celów projektu (priorytetowo będą traktowane kobiety)
 4. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, przewyższy liczbę 30 miejsc, kryterium selekcji staną się: płeć – kobieta.
 5. Zostaną sporządzone listy rezerwowe. Listy rezerwowe będą tworzone wg kolejności zgłoszeń (data na Formularzu Zgłoszeniowym i innych dokumentach).
 6. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem usługi lub w początkowej jej fazie).
 7. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.

Strona internetowa współfinansowana ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego